РЕЦ „Еко-Тамнава“ ДОО

REC „Eko-Tamnava“ d.o.o.

Пуно пословно име: Регионални центар за управаљање отпадом «ЕКО – ТАМНАВА» д.о.о. Уб

Скраћено пословно име: РЕЦ «ЕКО – ТАМНАВА» д.о.о. Уб

Седиште: Уб, Краља Петра И Ослободиоца бр.60А/2

Основна делатност: 3821 – Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20816309

ПИБ: 107504651

Тип корисника јавних средстава: 7

ЈБ КЈС: 82485

Број рачуна код Управе за трезор: 840-530743-57

Број и датум регистрације: АПР / БД 37795 од 03.04.2012. године

Директор: Зоран Петровић, дипл.инг.маш.