Вести

Информатор о раду – Регионални центар за управљање отпадом “Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб (објављен 15.11.2022)

Поштовани са следећег линка можете преузети Информатор о раду објављен 15.11.2022. године:
Информатор о раду – Регионални центар за управљање отпадом “Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб (објављен 15.11.2022)

Обавештење о оглашавању

Обавештење о оглашавању и јавном увиду у документа Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана

Учешће јавности у разматрању предлога Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана обезбеђује се у оквиру увида у трајању од 30 дана од дана оглашавања у јединицама локалне самоуправе које су у обухвату планског подручја.

Документа:

  1. Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона, за период 2019. – 2029. година (*Објављено у Службеном гласнику бр. 081/2019 од 15.11.2019.)
  2. Мишљење Министарства заштите животне средине на Одлуку о изради Стратешке процене утицаја Регионалног плана на животну средину
  3. НАЦРТ: Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за 11 градова и општина Колубарског региона за период 2019. – 2029. година

Обавештење о оглашавању

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта Регионални центар за управљање отпадом „ЕКО ТАМНАВА“ д.о.о. Уб,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“, општина Уб, на катастарској парцели број 800 КО Каленић, општина Уб.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење о оглашавању

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВO
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-02-1927/2019-03
Датум: 15.10.2019.
Београд

 

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта Регионални центар за управљање отпадом „Еко Тамнава“ д.о.о. Уб, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“, општина Уб, на катастарској парцели број 800 КО Каленић, општина Уб

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту министарства  http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/

Против овог решења може се изјавити жалба Влади Републике Србије, путем овог органа, у року од 15. дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.