Мисија, визија, циљеви

Мисија, визија, циљеви

Мисија

Мисија Друштва је стварање услова за имплементацију регионалног управљања отпадом према захтевима Национале стратегије, домаћег законодавства и директивама Европске уније као и развој и унапређенје еколошке свести грађана.

Визија

Визија Друштва је изградња савременог регионалнг система и достизање највиших стандарда за управљање чврстим комуналним отпадом грађана.

Циљеви

Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини и одрживо управљање чврстим комуналним отпадом кроз изградњу система регионалне комуналне инфраструктуре са Центром за управљање отпадом и депонијом за коначно одлагање некорисних остатака отпада.