Обавештење о оглашавању

Обавештење о оглашавању

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

  О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Носилац пројекта Регионални центар за управљање отпадом „ЕКО ТАМНАВА“ д.о.о. Уб,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта  регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“, општина Уб, на катастарској парцели број 800 КО Каленић, општина Уб.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.